JobThai
บริษัท ผลิตผลไฟฉายไทย จำกัด
บริษัท ผลิตผลไฟฉายไทย จำกัด บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระบอกไฟฉายพลาสติกและยางส่งออก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทฯ ต้องการพนักงานเต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ หลากหลายด้วยประสบการณ์ พร้อมที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเอง
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ผลิตผลไฟฉายไทย จำกัด
20,22 ซอยลาซาล 49 ถนนลาซาล
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260