JobThai
บริษัท เอฟเอ็นบี แมชชีนเนอรี่แอนด์โซลูชั่นส์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม เช่น เครื่องบรรจุ เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ หม้อนึ่งความดันสูง เป็นต้น สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) งานสแตนเลสในโรงงานอาหารและบริการให้คำปรึกษา ออกแบบด้านการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ตราสินค้า FnB แนวคิดของธุรกิจ เกิดจากการศึกษาการตลาดในธุรกิจและพบว่า อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีการขยายที่สูงมาก ประกอบกับรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก และยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้ยจากการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ OTOP แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้เครื่องมือ เครื่องจักรจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน และใต้หวัน ทำให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าในแต่ละปี ตีเป็นมูลค่าที่สูงมาก อีกทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรเหล่านี้เป็นสินค้าที่จำเป็นต้องการบริหารหลังการขายในด้านการซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร หากเกิดปัญหาตามมาภายหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรเหล่านี้ ทำให้สูญเสียงบประมาณเป็นอย่างมาก บริษัท เอฟเอ็นบีแมชชีนเนอรี่ แอนด์โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เล็งเห็นช่องว่างทางการตลาดสำหรับสินค้าประเภทเครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับแปรรูอาหารและเครื่องดื่มอีกมาก รวมทั้งมีโอกาสทางการตลาดมากมาย หากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้ และมีจุดยืนทางตลาด Selling Point ที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ด้วยวิธีการแบบครบวงจร โดยยึดถือปัจจัยหลักของความสำเร็จ คือ การจัดหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม การทดลองใช้สินค้าก่อนการซื้อขาย การให้บริการก่อนและหลังการขายที่มากกว่าการขายสินค้า การให้คำปรึกษาแนะนำรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการผลิตเครื่องมือ เครื่องจักรด้วยฝีมือคนไทย ก็จะได้ช่วยเศรษฐกิจของชาติไ้ด้อีกทางหนึ่ง.
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -มีอาหารกลางวัน -ค่ายานพาหนะ -เบี้ยเลี้ยง และที่พักในกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด -เที่ยวประจำปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ค่าน้ำมัน-ทางด่วน -ค่าคอมมิชชั่น -ค่า Incentive
ติดต่อ
บริษัท เอฟเอ็นบี แมชชีนเนอรี่แอนด์โซลูชั่นส์ จำกัด
305 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์: http://www.fnb.co.th
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว