JobThai
ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออกและผลิตอาหารจำหน่ายภายในประเทศ ภายใต้แบรนด์ "พรานทะเล" ก่อตั้ง พ.ศ.2523 ปัจจุบันมีพนักงาน 5,000 คน บริหารจัดการภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ ปี 2546-2552(กระทรวงแรงงาน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2551-2552(กระทรวงแรงงาน) ได้รับรางวัลผู้ส่งออกไทยดีเด่น ปี 2551 (กระทรวงพาณิชย์)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการประจำปี - ชุดฟอร์มพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เพิ่มตามอายุงาน) - เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่มีสถิติการมาทำงานดีเด่น - หอพัก - รถรับ-ส่ง - โรงอาหารราคาควบคุม - ประกันอุบัติเหตุ - เงินช่วยเหลืองานแต่ง งานบวช งานศพ - กีฬาภายใน ภายนอก - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
zero position th
ติดต่อ
The Union Frozen Products Co., Ltd.
1259, 1094/10 ถนนวิเชียรโชฎก
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.ufp.co.th, www.prantalay.com