JobThai
สำนักงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะกรรมการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ ความเห็นในการส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการ ประกอบธุรกิจ จัดทําฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดตามที่คณะกรรมการกําหนด และเผย แพร่ต่อสาธารณชน รับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และ ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องที่ร้องเรียนให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิใด ๆ ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมดําเนินการในการเจรจา ทําความตกลงและร่วมมือกับ องค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ รับค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎหมาย และค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือ รายได้จากการดําเนินงาน เผยแพร่ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อสาธารณชน จัดทํารายงานประจําปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ คณะกรรมการและสํานักงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ มติของคณะกรรมการ และปฏิบัติการตามที่ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
สวัสดิการ
(1)สวัสดิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพของพนักงาน คู่สมรส และบุตร เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร การคลอดบุตร การสร้างเสริมสุขภาพ การสนับสนุนการทํางานและการดํารงชีวิต เป็นต้น (2)สิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินทดแทน และเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น
zero position th
ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด