JobThai
บริษัท นที ออดิท จำกัด
งานบริการทางบัญชี , งานจดทะเบียนทางธุรกิจ , ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี บริษัทยินดีให้การสนับสนุนด้านความรู้ความสามารถดังนี้ สนับสนุนการอบรมในหลักสูตร ผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ สนับสนุนการฝึกอบรมจากสำนักงาน (In house Training) ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี ส่งเสริมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เก็บชั่วโมงฝีกหัดงานสอบบัญชีได้ ขี้นทะเบียนผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีให้
สวัสดิการ
ตามกฏหมาย
zero position th
ติดต่อ
บริษัท นที ออดิท จำกัด
1055/524 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: http://www.auditthai.com