บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทองแดง ทองเหลือง สเตนเลส ลวดเหล็ก อะลูมิเนียม ท่อทองแดง ข้อต่อ ฉนวนยาง ท่อปรับอากาศ ลวดเชื่อม และหลังคาอะลูมิเนียมชีท เค-รูฟ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะและผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด ทั้งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านแรงงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการทำงานเป็นอย่างดี วิสัยทัศน์ (VISION) "มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจกระจายสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทำงาน" พันธกิจ (MISSION) P = Professional Teamwork เสริมสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง P = Product Expert จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพและหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ M = Modern Management พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ติดต่อ
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม บริษัทในเครือ พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล เพคเกจจิ้ง (เพชรบุรี) /โซลาร์พีพีเอ็ม /TheSalaya
229 ถนนนครราชสีมา
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: http://www.ppm.co.th/index.php?lang=en
ใช้งานแผนที่