บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่
 • โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • โรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่/ประกันชีวิตหมู่
 • ค่ารักษาพยาบาลปีละ 15,000 บาท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือค่าที่พัก(กรณีโรงงาน)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น
 • "ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์" (กรุงเทพ) ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร)
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
  117/1 ถนนพญาไท
  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  เว็บไซต์: www.doikham.co.th
  วิธีการเดินทาง
  รถโดยสารประจำทาง 16,29,36,50,54,79 รถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวี (ทางออกประตูที่ 2)
  ใช้งานแผนที่