JobThai
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการบริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ" รวมถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ กำลังมองหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าทันตกรรม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สหกรณ์ออมทรัพย์ - เงินช่วยเหลืองานสมรสพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - ท่องเที่ยวประจำปี
30
ติดต่อ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ชั้น 10 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: http://www.cpn.co.th