บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะ ด้วยวิธีการ ปั๊มขึ้นรูป และเชื่อมประกอบในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนรัดแหนบสปริง (Clip for Leaf Spring) ชิ้นส่วนโครงเบาะ(Seat Assembly) ชิ้นส่วนโครงประตูรถยนต์ (Bracket and component) บริษัท ทำการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System, TPS) และ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO TS 16949, ISO14001 และ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ มอก.18001 ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับความเติบโตของธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ
Benefits
1. กลุ่มสวัสดิการด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง และค่าใช้จ่าย : ค่าตำแหน่ง, ค่าเช่าบ้าน,ค่าความรับผิดชอบ , ค่าทักษะงาน , ค่าอาหาร, ค่ากะ 2. กลุ่มสวัสดิการด้านระเบียบและความปลอดภัย : ชุดพนักงาน, อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ 3. กลุ่มสวัสดิการด้านการปันผล และผลตอบแทนการปฏิบัติงาน : เบี้ยขยัน,โบนัส, เงินสะสมตามอายุการปฏิบัติงาน 4. สวัสดิการด้านสันทนาการ : กิจกรรมนำเที่ยว, งานเลี้ยงปีใหม่ , กิจกรรมกีฬา 5. อื่น ๆ ตามสวัสดิการพื้นฐานตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน
Contacts
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด
727 หมู่ 15 ซอยไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ กม.21
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
See Map