JobThai
บีซีจี เบญจจินดา กรุ๊ป บีซีจี คือ “ผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย” กว่า 60 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มเบญจจินดา (Benchachinda Group “BCG”) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไทย ปัจจุบัน บีซีจี ดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจ Digital Infrastructure Service (2) กลุ่มธุรกิจ Digital Solution and SI Business (3) กลุ่มธุรกิจ Distribution and Fulfillment Service (4) กลุ่มธุรกิจ Content Business (5) กลุ่มธุรกิจ Digital Startup (6) กลุ่มธุรกิจร่วมลงทุน Joint Investment โดยมีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้ บีซีจี ดำเนินธุรกิจภายใต้ 6 กลุ่มธุรกิจได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจ Digital Infrastructure Service (2) กลุ่มธุรกิจ Digital Solutions and SI Business (3) กลุ่มธุรกิจ Distribution and Fulfillment Service (4) กลุ่มธุรกิจ Content Business (5) กลุ่มธุรกิจ Digital Startup (6) กลุ่มธุรกิจร่วมลงทุน Joint Investment
- ตามระเบียบและโครงสร้างของบริษัท
50
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900