บริษัท แมสวอร์ จำกัด
บริษัทแมสวอร์จำกัดเป็นบริษัท PRODUCTION HOUSE ผลิตรายการทีวีและ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณา-โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทังจัดการดำเนินการงานด้าน ORGARNIZER 'งานต่างๆมากมายมีความต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัท
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง - เงินกองทุนเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมสวอร์ จำกัด
599/83 โครงการหมู่บ้านกลางกรุงรัชวิภา ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่