JobThai
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นผู้นำทางคิด จิตวิญญาณ และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการศึกษา บนวิถึไทยสู่ระดับสากล เพื่อสร้างเด็กให้เกิดศักยภาพสูงสุด อย่างเป็นองค์รวม ให้มีปัญญาพัฒนาชีวิต
สวัสดิการ
1.บรรจุครูสช. 2.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 3.อาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย 4.สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 5.สวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย 6.เสื้อพละ 7.ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position th
ติดต่อ
โรงเรียนวรรณสว่างจิต
137 ถนนพระรามที่ 2 10150
เว็บไซต์: www.wsc.ac.th