บริษัท พรรณธิอร จำกัด / Plantheon Co., Ltd.
กลุ่ม Plantheon หรือในชื่อจดทะเบียนเดิมคือ ทีซีซี-อุตสาหกรรมการเกษตร (TCC Agro-Industrial) เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม TCC Group ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือน มิถุนายน 2549 จากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรกรรมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีความเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการให้การเพาะปลูกที่จำเป็นต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศเป็นหลักให้สามารถก้าวไปสู่ความเป็นเกษตรในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วรวมทั้งยังมีการขยายการลงทุนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีน เราจึงได้เปิดรับบุคลากรในหลายตำแหน่งงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน พัฒนาคน ส่งเสริมชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกับเรา
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) 2. การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ (ผู้ป่วยใน) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PF) 4. เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ 5. โบนัสประจำปี 6. อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรรณธิอร จำกัด / Plantheon Co., Ltd.
ชั้น 43 Empire Tower เลขที่ 195
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.plantheon.co.th
ใช้งานแผนที่