JobThai
บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558) โดยบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 30 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 และบริษัทได้มีการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,006,000,000 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวนจำนวน 1,897,999,952 บาท กลุ่มบริษัทแบ่งประเภทการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 ธุรกิจหลักคือ 1. ธุรกิจ IoT&Telecommunication เป็นธุรกิจแรกเริ่มของบริษัทซึ่งเน้นทางด้านการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เสริม รวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม การให้บริการซ่อม ศูนย์จำหน่าย และดำเนินธุรกิจในระบบวิทยุสื่อสาร รวมถึงการประมูลงานโครงการภาครัฐและเอกชน และครอบคลุมถึงการให้บริการ Internet of Things (IoT) ซึ่งอุปกรณ์สินค้าที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 2. ธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทในระยะยาว จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อศึกษาลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนหรือโครงการพลังงานทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะ รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาด 2 เมกะวัตต์ แล้วจำนวน 1 โครงการ และยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังมองถึงโอกาสในการขยายธุรกิจด้านพลังงานที่มีศักยภาพอื่นๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจสถานีให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ยินดีต้อนรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่ต้องการความท้าทายในการทำงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิต 3.ประกันสุขภาพ 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.โครงการสวัสดิการเงินกู้กับ ธ.อ.ส. 6.ตรวจสุขภาพประจำปี 7.สวัสดิการช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต 8.ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ 9.โบนัส
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน)
73 อาคารเอ็มลิ้งค์ ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.ferrum.co.th