บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด และ บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 ในนาม บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems)แก่โรงงานอุตสหกรรมทั่วไป
ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯได้ขยายธุรกิจเพิ่มอีก 2 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission Business Unit) และกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles Business Unit)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด และ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)" มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท
สวัสดิการ
 • - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือประกันสังคมปีละ 4,000 บาท
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ของขวัญสมรส
 • - เงินช่วยเหลือมรณะกรรม
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้ 700 บาท
 • - วันพักผ่อนประจำปี 6-12 วัน
 • - ลากิจปีละ 6 วัน
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • - ค่าทำงานล่วงเวลา
 • - โบนัส
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - ( ค่านายหน้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าพาหนะ, ประกันอุบัติเหตุหมู่ เฉพาะ ตำแหน่ง ) ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า
ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 02-743-5010-25 ต่อ 5406, 5405
แฟกซ์: 02-743-5007-8
เว็บไซต์: www.siamrajplc.com