JobThai
บริษัท ยู่สูง จำกัด
ฟาร์ม ปศุสัตว์
สวัสดิการ
- ตามที่บริษัทจัดหาให้อย่างเหมาะสม
ติดต่อ
บริษัท ยู่สูง จำกัด
68/4 หมู่ 11 ถนนสุขประยูร
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000