บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเผา โครงการตั้งอยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ยูนนาน วอเตอร์ อินเวสเม้นต์ จำกัด (ตั้งอยู่ที่คุนหมิง ประเทศจีน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ด้านการบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการน้ำประปา ด้านเตาเผาขยะและผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
115/23-24 หมู่ที่ 1
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เว็บไซต์: http://www.pjt.co.th
ใช้งานแผนที่