โรงเรียนสาธิตพัฒนา
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนค้นพบขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเองผ่านการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิด ตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ และถนัด เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษา มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
สวัสดิการ
 • - ค่าเดินทาง เดือนละ 3,000 บาท
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนสงเคราะห์ครู
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 300,000 บาท )
 • - ค่ารักษาพยาบาล และทำฟัน 30,000 ต่อปี (เบิกได้ทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัว)
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - อาหารกลางวัน
 • - บ้านพักครูและเจ้าหน้าที่
 • - รถบริการ รับ - ส่ง
 • - ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
 • - ส่วนลดซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือแสนสิริ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
380 ถนนปัญญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เว็บไซต์: www.satitpattana.ac.th
ใช้งานแผนที่