สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
พันธกิจ
1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ภาคอุตสาหกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
140,140/1-3,140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 1-4, 6ถนนนสีลม 10500
เว็บไซต์: www.git.or.th
ใช้งานแผนที่