บริษัท สมพงษ์ค้ากระดาษ จำกัด
ธุรกิจรับซื้อเศษกระดาษทุกชนิดเพื่อนำส่งเข้าโรงงานเพื่อรีไซเคิล
สวัสดิการ
- ท่องเที่ยวประจำปี - เงินรางวัลประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สมพงษ์ค้ากระดาษ จำกัด
69/149 หมู่ 1 ซ.พระแม่การุณย์ ถ.ติวานนท์ 11120