อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า ด้วยวิสัยทัศน์ และปณิธานของผู้บริหารที่จะสร้างการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงมีการจัดตั้งกลุ่มบริษัท TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD. ขึ้นเพื่อเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากบริษัท HYUNDAI ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตเครื่องจักรที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสากล นอกจากนี้สินค้าและบริการของบริษัทเรายังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน
<br/>
ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการสร้างวิถีและทิศทางการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมการปฏิบัติงานและการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แก่สาธารณชน อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
<br/>
นอกจากนี้บริษัทของเรามีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะในการทำงานเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญของการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดีมีจรรยาบรรณและพฤติกรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ
<br/>
ขณะนี้บริษัท TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD. พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรตลอดจนสังคมให้เจริญเติบอย่างมั่นคง และยั่งยืน
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ค่าครองชีพ
 • - เบี้ยขยัน
 • - เบี้ยเลี้ยงระยะทางต่างจังหวัด
 • - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าประสบการณ์ (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - รางวัลพนักงานดีเด่น
 • - รางวัลอายุงาน 5ปี 10ปี 15ปี 20ปี
 • - งานปีใหม่/ท่องเที่ยวประจำปี/กีฬาสี
 • - ฝึกอบรมภายใน
ติดต่อ
HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA Co., Ltd.
85/7 หมู่ 5
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เว็บไซต์: www.tlsgroup.co.th
ใช้งานแผนที่