JobThai
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการด้านการรักษาพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในการ เข้ารับบริการในโรงพยาบาล
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าสวัสดิการ
 • สัมมนาประจำปี
 • เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางต่างจังหวัด
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • หนังสือเสริมสร้างความรู้
 • ตรวจร่างการประจำปี
 • ฉีดวัคซีนประจำปี
 • ติดต่อ
  International Medical Software Co.,Ltd
  99/23 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 12
  ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  เว็บไซต์: http://www.intermedisoft.com