รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาปี 253 1และปี 2545
รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาปี 2541
สถานศึกษาจัดจริยธรรมดีเด่นจากการศาสนาปี 2540 และปี 2544
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ส.ช. และ ส.ม.ศ.ปี 2545
รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย โครงการนครหลวงไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปี 2547
สวัสดิการ
  • 1. ชุดฟอร์มทำงาน
  • 2. รายได้สอนเสริมพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน
  • 3. ค่าอาหารกลางวัน
  • 4. โบนัสประจำปี
  • 5.เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
94 ถ.สุนทรโกษา 10110
เว็บไซต์: www.shc.ac.th