ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้า
เป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษาและวิจัยภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะการค้าระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยปัจจุบันหน่วยงานเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้า
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.citsonline.utcc.ac.th
ใช้งานแผนที่