บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด
บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ประเมินวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2545 ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 65/158 อาคารชำนาญเพ็ญชาติฯ ชั้น 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ปัจจุบัน บริษัทมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมดกว่า 30 คน ภายใต้การควบคุมดูแลของนักกฎหมายและวิศวกร จากประสบการณ์และความอุทิศเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหลายปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานด้านสำรวจภัยนี้ ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและสามารถเติบโตและบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่จะให้ทุกท่านไว้วางใจและเชื่อในบุคคลากรของบริษัทฯ มาจนถึงทุกวันนี้
สวัสดิการ
1. โบนัสตามผลประกอบการ 2. ค่ารักษาพยาบาล 3. ประกันสังคม รับรองสิทธิตามกฎหมาย 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ 6. ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด
65/158 ชั้น 19 อาคารชำนาญเพ็ญชาติฯ ถ.พระราม9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.aac-adjustment.com
ใช้งานแผนที่