บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
สวัสดิการ
- โบนัส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่ากะ (กรณีงานกะ) - ค่าเดินทาง - ค่าครองชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - รางวัลอายุงาน - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน บิดา-มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.enesol.co.th
ใช้งานแผนที่