บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
สวัสดิการ
 • - โบนัส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ค่ากะ (กรณีงานกะ)
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าครองชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - รางวัลอายุงาน
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน บิดา-มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.enesol.co.th
ใช้งานแผนที่