บริษัท จัดหางานไตรคอร์ จำกัด และบริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับทำบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และธุรกิจด้านการจัดหางานในระดับบริหาร
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต-สุขภาพกลุ่ม การลาพักผ่อนประจำปี การอบรม สัมมนา ท่องเที่ยวพนักงานประจำปี โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จัดหางานไตรคอร์ จำกัด และบริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
179/60-63 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.th.tricorglobal.com
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี รถประจำทาง BRT ลงสถานนีสาทร
ใช้งานแผนที่