บริษัท จัดหางานไตรคอร์ จำกัด และบริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับทำบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และธุรกิจด้านการจัดหางานในระดับบริหาร
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต-สุขภาพกลุ่ม
  • การลาพักผ่อนประจำปี
  • การอบรม สัมมนา
  • ท่องเที่ยวพนักงานประจำปี
  • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จัดหางานไตรคอร์ จำกัด และบริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
179/60-63 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.th.tricorglobal.com
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี
  • รถประจำทาง BRT ลงสถานนีสาทร
ใช้งานแผนที่