บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯในเครือ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์ อาคาร ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ ให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำหลายยี่ห้อ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ผลิต Part and OEM Power Coating และเครื่อง Freezer ซึ่งบริษัทได้รับการับรองคุณภาพในระบบ QS9000 และ ISO 14001 ISO 9001:2008 มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อร่วมขยายกิจการตามอัตราดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - เบี้ยขยัน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - โบนัส 2 ครั้ง/ปี
 • - ประกันสังคม
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • -ทุนการศึกษาพนักงาน
 • -เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • -เงินของขัวญคลอดบุตร
 • -เงินช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
 • -เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำไตรมาส
 • -ชุดยูนฟอร์ม
 • -ตรวจสุขภาพประจำปี
 • -ปรับเงินประจำปี
 • สวัสดิการอื่นฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
49/40 ม.5
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.sncformer.com
ใช้งานแผนที่