บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ และการให้บริการในโรงงานผลิตและสถานประกอบอาหารทั่วไป บริษัทฯ ได้รับอนุญาตการครอบครองวัตถุอันตรายจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อ.ย.) อีกทั้งยังใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็น สมาชิก สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง แห่งประเทศไทย / THAILAND PEST MANAGEMENT ASSOCIATION(TPMA) และ FEDERATION OF ASIAN & OCEANIA PEST MANAGERS ASSOCIATION (FAOPMA) แ ละยังเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการป้องกันและกำจัดแมลง, สุขอนามัยจากบริษัทกำจัดแมลงชั้นนำในอดีตและปัจจุบันพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการด้วยความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศของแมลง โดยนำระบบ การกำจัดแมลงแบบผสมผสาน มาใช้ในงานบริการให้กับลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและให้ความร่วมมือด้านสุขอนามัย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการป้องกันและกําจัดแมลงอีกบริษัทหนึ่งที่ได้นําระบบ "IPM" (Intergrated Pest Management) "วิทยาการป้องกันและกําจัดแมลงแบบผสมผสาน" มาเป็นมาตรฐานในการให้บริการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คํานึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรม และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศศน์โดยรวม บริษัทฯ ได้รับการอนุญาติการครอบครองวัตถุอันตรายจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกําจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือสาธารณสุข ตลอดจนใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาติจาก สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นสมาชิก สมาคมผู้ประกอบกิจการรับจ้างกําจัดแมลง / THAILAND PEST MANAGEMENT ASSOCIATION "TPMA" และ FEDERATION OF ASIAN & OCEANIA PEST MANAGERS ASSOCIATION "FAOPMA" ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากลูกค้าทุกระดับในปัจจุบันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตอาหาร
สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ 2. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 3. ค่าคอมมิสชั่น (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซ็นทรัลเพสท์แมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
125 ซ.พระรามที่ 2 ซ.69 10150
เว็บไซต์: www.cpms.co.th
ใช้งานแผนที่