บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ครีเอติวิตี้ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ครีเอติวิตี้ คอนซัลแตนท์ส จำกัด ได้ดำเนินการด้านประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จากประสบการณ์ของคุณเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุล โดยเริ่มจากปี พ.ศ.2535 ได้มีการฉุกคิดเรื่องการมองข้ามขึ้นได้ เมื่อได้เห็นรายงานการทำงาน Energy Audit ที่เน้นการวัดแล้วคำนวณจัดทำเป็นรายงาน หลังการคิดค้นและพัฒนาด้วยตนเองเรื่องการมองข้ามของ “คน” แล้วทำให้เกิดการสูญเปล่าโดยเริ่มจากด้านพลังงานก่อน โดยการประยุกต์วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering,VE) เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างสร้างสรรค์ และได้พัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าอย่างได้ผล จากมุมมองดังกล่าวทำให้เกิดการตรวจวินิจฉัยด้วยสายตา เช่น การพิสูจน์ใน 4 โรงงานในปี 2538 และได้ค้นพบความสูญเปล่ามากมาย จึงได้ตั้งชื่อเทคนิคนี้ว่า เทคนิคการตรวจวินิจฉัยเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการมองที่ “คน” เป็นหลัก (Demand Side Management by Humanware Approach Technique, DSM by HAT)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ครีเอติวิตี้ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
3/193 ซอยพิงคนคร 1 ม.เมืองทอง 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.energyandcreativity.com
ใช้งานแผนที่