แผนงานพัฒนางานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและประเมินผลการควบคุมยาสูบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
แผนงานพัฒนางานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถนนราชวิถี
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.trc.or.th
ใช้งานแผนที่