ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ - การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ฯ - ออกแบบและพัฒนาระบบ MIS สำหรับองค์กรของรัฐและเอกชน - ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับโรงเรียน (e-learning) - ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึง ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบการบริหารงานประปา ระบบการจัดการงานขยะ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุครุภัณฑ์ และระบบงานธุรการ-สารบรรณ - (ต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเอง : และทำงานออกพื้นที่ต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้)
สวัสดิการ
มีค่า commisstion ค่าโทรศัพท์ และค่าน้ำมันรถ ค่าที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอพีเอสเทค
51/2 หมู่ที่ 6 ต.สุรนารี อ.เมือง 30000
เว็บไซต์: www.opstech.co.th