บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัยมากว่า 72 ปี มีบุคลากรทั่วประเทศมากกว่า 6,000คน และมีเบี้ยประกันภัยเป็น อันดับหนึ่งของประเทศ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและประชาชนทั่วไป ต้องการบุคลากรที่มีความ มุ่งมั่น กระตือรือร้น และรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์องค์กร
Benefits
 • 1. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. โบนัสประจำปี
 • 3. กองทุนเงินทดแทน
 • 4. ประกันชีวิต
 • 5. ประกันสังคม
 • 6. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • 7. แบบฟอร์มพนักงาน
 • 8. ค่ารักษาพยาบาล
 • 9. เงินกู้สวัสดิการ
 • 10. ค่าคลอดบุตร
 • 11. เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพบิดามารดา
 • 12. ค่าพาหนะ
 • 13. เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
 • 14. ค่าที่พัก
 • 15. จัดอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28,65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ฝ่ายบุคคล ชั้น 6 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Directions
 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
See Map