บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัยมากว่า 72 ปี มีบุคลากรทั่วประเทศมากกว่า 6,000คน และมีเบี้ยประกันภัยเป็น อันดับหนึ่งของประเทศ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและประชาชนทั่วไป ต้องการบุคลากรที่มีความ มุ่งมั่น กระตือรือร้น และรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์องค์กร
สวัสดิการ
1. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. โบนัสประจำปี 3. กองทุนเงินทดแทน 4. ประกันชีวิต 5. ประกันสังคม 6. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 7. แบบฟอร์มพนักงาน 8. ค่ารักษาพยาบาล 9. เงินกู้สวัสดิการ 10. ค่าคลอดบุตร 11. เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพบิดามารดา 12. ค่าพาหนะ 13. เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด 14. ค่าที่พัก 15. จัดอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28,65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ฝ่ายบุคคล ชั้น 6 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.viriyah.co.th
วิธีการเดินทาง
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ใช้งานแผนที่