ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทำการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ และธุรกิจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.utcc.ac.th/cebf