บริการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป บริการตรวจสอบภายในทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ.ซี.คลัภย์ จำกัด
1559/5 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800