บริษัท นิวเวิลด์ไบโอเทค จำกัด
จำหน่ายน้ำยาเคมีสาหรับการตรวจโรคกุ้งสาหรับห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล และบริการตรวจวิเคราะห์โรคกุ้ง
สวัสดิการ
ตามกฏหมายกรมแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวเวิลด์ไบโอเทค จำกัด
131 อาคารนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 12120
เว็บไซต์: www.newworldbiotech.com