บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)
บจก.ล็อกซเล่ย์ไวร์เลส เป็นบริษัทในเครือ ล็อกซเล่ย์ มหาชน คลองเตย ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม แบ่งเป็น 3 ส่วน
1. ตู้สาขา PBX
2. Wireless Solution
3. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
สวัสดิการ
  • - หากเป็นพนักงานประจำจะได้รับค่ารักษาพยาบาลประจำปี
  • - ค่าประกันสุขภาพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)
2 อาคารล็อกซเล่ย์ บางเขน ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.loxleywireless.co.th