บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)
บจก.ล็อกซเล่ย์ไวร์เลส เป็นบริษัทในเครือ ล็อกซเล่ย์ มหาชน คลองเตย ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม แบ่งเป็น 3 ส่วน 1. ตู้สาขา PBX 2. Wireless Solution 3. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
สวัสดิการ
- หากเป็นพนักงานประจำจะได้รับค่ารักษาพยาบาลประจำปี - ค่าประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)
2 อาคารล็อกซเล่ย์ บางเขน ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.loxleywireless.co.th