JobThai
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถม
ติดต่อ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซายเอนเทีย
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เลขที่ 7/3 ถนนบรมราชชนนี ชั้น 11 ห้อง 1102 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700