กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ)
ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เสริมสร้างพัฒนาวิสาหกิจผู้ส่งออก ยกระดับ/เพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจทางการตลาด/การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง/เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของวิสาหกิจไทย SMEs สู่สากล รวมถึงประสานความร่วมมือเชื่อมโยงหน่วยงานเครือข่าย เพื่อส่งเสริม/พัฒนาและผลักดันวิสาหกิจ SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ)
ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ ชั้น3 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนนนทบุรี
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.ditp.go.th
ใช้งานแผนที่