JobThai
บริษัืท ไรท์ เทรา เทค จำกัด เปิดดำเนินการปี พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริม และสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ผ่านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เราเป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา สร้าง และสนับสนุน การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศในองค์กร การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กร การติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมการบริการหลังการขายที่ดี ซื่อตรงและรวดเร็ว
สวัสดิการ
โบนัส ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไรท์ เทรา เทค จำกัด
54/4 ถ.จอมทอง
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.rt.co.th