บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ตั้งแต่ปี 2539
ปี 2539 - ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปี 2540 - ปัจจุบัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2545 - ปัจจุบัน บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
ปี 2549 - ปัจจุบัน บริษัท เซลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตั้งแต่ปี 2545
ในปี 2552 ,ระบบ OHSAS 18001 , ISO 39001:2012 และมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)
สวัสดิการ
 • - ชุดพนักงาน
 • - อุปกรณ์ PPE
 • - เบี้ยเลี้ยง
 • - โบนัส
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ
 • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินของขวัญงานมงคลสมรส
 • - เงินรับขวัญบุตร
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - เงินกู้ฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
 • - เงินสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
9/3 ม.11
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: www.pongrawe.com
ใช้งานแผนที่