บริษัทฯ มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดและสอบเทียบอุตสาหกรรม , เครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจมลพิษอากาศ , เครื่องมือการศึกษาและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้บริการอย่างซื่อสัตย์ ตรงเวลา บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI ประเทศไทยและได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคประจำปี 2550 จากสถาบัน ป๋วย อึ้งภากรณ์
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าที่พักต่างจังหวัด
  • - ค่าน้ำมันรถและค่าคอมมิชชั่น
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
388 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.kinetics.co.th