บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด
เป็นบริษัทที่บริหารโดยผู้บริหารชาวญี่ปุ่น เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตลวดเหล็กเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนและงานชุบ ทุนจดทะเบียน 140 ล้าน มีจำนวนพนักงาน 500 คน
สวัสดิการ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสวัสดิการของพนักงานทุกคน มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน และสวัสดิการเพิ่มเติม ดังนี้ 1. มีรถ รับ-ส่ง พนักงาน 2. มีเบี้ยขยัน 3. จัดของเยี่ยมพนักงานในกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 4. เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัว 5. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 6. เงินรางวัลพิเศษในกรณีไม่หยุดงาน 7. ประกันอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน 8. เงินโบนัสประจำปี 9. แจกชุดยูนิฟอร์มฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด
1/7 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซ.8
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่