บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส่งออกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป,เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผักและผลไม้และเครื่องปรุงอาหาร ภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD, THAI PRIDE, FLYING GOOSE, COCO LOTO และอื่นๆของบริษัท
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าเครื่องแบบ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ฝึกอบรมในและนอกสถานที่
 • กิจกรรมสันทนาการต่าง
 • พักร้อนประจำปี
 • ลากิจ
 • ลาอุปสมบท
 • ลารับราชการทหาร
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • อุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในโรงงานและสำนักงาน
 • กรณีพักที่บริษัทฯ จัดให้ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าที่พักฟรี
 • เลื่อนตำแหน่ง
 • โบนัส ฯลฯ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
  49/42 หมู่ 5
  ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  เว็บไซต์: http://www.exoticfoodthailand.com