บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำกัด
บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำกัด ( DI ) เดิมชื่อ บริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กโครงสร้างและถังรับแรงดันตามแบบและความต้องการของผู้ว่าจ้าง มีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานและอาคาร เช่น บริษัท โตโยไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) และบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด ตัวอย่างโครงการที่มีชื่อเสียง เช่น บางส่วนของอาคาร เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ เป็นต้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตถังภาชนะรับแรงดัน เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต สูง ตามการขยายตัวของ ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า เป็นธุรกิจที่มีกำไรสูง การลงทุนในธุรกิจดังกล่าว นอกจากจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ฝ่ายงานระบบของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะขยายประเภทธุรกิจ เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต จากการประเมินโอกาสทางธุรกิจข้างต้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด ( มหาชน ) จึงเข้าร่วมลงทุนใน บริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร์ จำกัด โดยเพิ่มทุนจาก 5.0 ล้านบาทเป็น 120 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2551 โดย บริษัท เด็มโก้ จำกัด ( มหาชน ) ถือหุ้น 45% ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินลงทุนจำนวน 54 ล้านบาท ใช้ชื่อเดิม คือ บริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร์ จำกัด และ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552
สวัสดิการ
- สวัสดิการประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำกัด
494 หมู่ที่ 7
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ใช้งานแผนที่