โรงเรียนสยามสามไตร (อนุบาลหนูน้อยและบ้านพุทธประถม) รู้จักตนเอง เรียนรู้โลกรอบตัว มีจริยธรรม นำความสามารถ สู่ความสุข เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จัดการเรียนการสอนในเชิงอุดมคติ เน้นปลูกฝักคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับวิชาการให้กับเด็ก และเป็นโรงเรียนทางเลือกที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสนใจ มีทัศนคติที่ดี และเลื่อมใสต่อการศึกษาวิถีพุทธ ตลอดจนหลักและวิธีการปฏิบัติตนตามแบบชาวพุทธ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และพร้อมที่จะอุทิศกำลังและความสามารถอย่างเต็มที่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสยามสามไตร
87 สุขุมวิท 89/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.siamsaamtri.ac.th