บริษัท ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสัง - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การประกันชีวิตหมู่ - เงินช่วยเหลือบุตร - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน - เบี้ยขยัน - เครื่องแต่งกาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
333 ม.1 18220