บริษัท ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสัง
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - การประกันชีวิตหมู่
  • - เงินช่วยเหลือบุตร
  • - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
  • - เบี้ยขยัน
  • - เครื่องแต่งกาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
333 ม.1 18220