JobThai
บริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลระบบ EDI และระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ด้านโลจิสติกส์ระหว่างภาคเอกชนและหรือระหว่างเอกชนกับรัฐบาล
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด
3241 อาคารบอสส์ ทาวเวอร์ ห้อง 301 ชั้น 3 ถนนพระราม 4 10110