ลิโทน ไบโอเทค จำกัด
บริษัทลิโทน มีสาขาทั้งหมด 4 สาขา สาขาใหญ่อยู่ไต้หวัน จีน ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้าผลไม้ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์การเกษตร บริษัทก่อตั้งมาแล้ว 15 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส ท่องเทียวประจำปี และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ลิโทน ไบโอเทค จำกัด
12/555 10540
ใช้งานแผนที่