บริษัท สคิบเซอร์วิส จำกัด (ในเครือ บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานธุรการอื่น ๆ (outsource) ปฏิบัติงานที่ธนาคารหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำสำนักงานใหญ่ และสาขา
สวัสดิการ
- เงินกองทุนประกันสังคม - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชึวิต 300,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ เบี้ยขยัน/เงินช่วยเหลือพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สคิบเซอร์วิส จำกัด (ในเครือ บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
1091/230 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 10400